PROHLá?ENí O OCHRANě OSOBNíCH úDAJ? NA WEBU

Cílem spole?nosti Caterpillar Inc. je poskytovat zákazník?m, prodejc?m a dodavatel?m produkty a slu?by nejvy??í hodnoty v daném oboru a online. Po?ádali jsme vás o va?e osobní údaje, proto chceme, abyste věděli, jak budou pou?ity. Registrací nebo komunikací prost?ednictvím ?ady firemních web? spole?nosti Caterpillar souhlasíte, ?e vámi poskytnuté informace ?i komentá?e mohou byt sdíleny mezi spole?ností Caterpillar, jejími p?idru?enymi spole?nostmi a prodejci a bez omezení pou?ity ke zpracování objednávek zákazník? a ke zlep?ení ?i propagaci na?ich produkt? a slu?eb. Va?e údaje neprodáme ani ?ádnym zp?sobem neposkytneme za úplatu ?ádné t?etí straně a budeme vyvíjet maximální úsilí, aby údaje byly zabezpe?eny. Spole?nost Caterpillar Inc. uznává a respektuje va?e soukromí online.

Soubory cookie
P?i náv?těvě na?ich web? vám m??eme odeslat soubor cookie. Soubor cookie ulo?í do va?eho po?íta?e maly datovy soubor. Tento soubor nám umo?ňuje vás rozpoznat p?i ka?dé va?í náv?těvě. Soubory cookie nám pomáhají mnoha zp?soby, nap?íklad ulo?ením va?ich regionálních a jazykovych p?edvoleb a pro ú?ely shroma??ování jinych ne? osobních údaj?.

Soubory cookie webového zabezpe?ení spole?nosti Caterpillar (pokud má u?ivatel ID webového zabezpe?ení spole?nosti Caterpillar) se nepou?ívají ke shroma??ování osobních údaj? na tomto webu.

Jiné ne? osobní údaje
Soubory cookie m??eme pou?ít:

 • ke zji?tění po?tu náv?těv na?ich web?,
 • ke zkompletování anonymní statistiky o pou?ívání web?,
 • ke shroma??ování informací o typu pou?itého internetového prohlí?e?e a opera?ního systému.

Tento web, podobně jako jiné weby, ukládá do po?íta?e informace v malych datovych souborech zvanych cookie.   Tento web pou?ívá soubory cookie několika zp?soby, nap?íklad k povolení ur?itych funkcí, zapamatování vámi provedenych voleb, zlep?ení efektivnosti webu a poskytnutí informací o zp?sobu pou?ívání webu u?ivateli tak, abychom jej mohli zlep?ovat.   Pokud je mezi va?imi jednotlivymi náv?těvami tohoto webu pot?eba uchovat informace v souboru cookie, nebudou tyto soubory cookie tohoto webu po zav?ení prohlí?e?e automaticky odstraněny. V opa?ném p?ípadě dojde k jejich odstranění.   Pokud na tomto webu nepovolíte pou?ívání soubor? cookie, ur?ité funkce ?i ?ásti webu nemusejí byt dostupné, p?ípadně nebude web fungovat podle o?ekávání.   Soubory cookie lze rovně? odebrat nebo blokovat podle pokyn? v nápovědě va?eho prohlí?e?e.
Následující tabulka vysvětluje typy soubor? cookie, které pou?íváme na tomto webu a pro?.

SKUPINA SOUBOR? COOKIE NáZEV SOUBORU COOKIE ú?EL DAL?í INFORMACE

Google Analytics

 • _utma
 • _utmb
 • _utmc
 • _utmz

Tyto soubory cookie jsou pou?ívány ke shroma??ování informací o zp?sobu, jakym náv?těvníci tento web pou?ívají. Tyto soubory cookie shroma??ují informace v anonymní formě.   Pat?í sem po?et náv?těvník? webu, odkud náv?těvníci p?i?li a jaké stránky na webu nav?tívili.   Tyto informace pou?íváme pro ú?ely zlep?ení webu.

Zásady ochrany soukromí slu?by Google
_utmc je soubor cookie relace a po zav?ení prohlí?e?e dojde k jeho odstranění.
_utma, _utmb a _utmz jsou trvale ulo?ené soubory cookie, které po zav?ení prohlí?e?e z?stávají v po?íta?i.

WebTrends

 • WT_FPC
 • WEBTRENDS_ID
 • ACOOKIE
 • CWS_ID

Tyto soubory cookie jsou pou?ívány ke shroma??ování informací o zp?sobu, jakym náv?těvníci tento web pou?ívají. Pat?í sem po?et náv?těvník? webu, odkud náv?těvníci p?i?li a jaké stránky na webu nav?tívili.   Tyto informace pou?íváme pro ú?ely zlep?ení webu.

Zásady ochrany osobních údaj? slu?by Webtrends  
CWS_ID je soubor cookie relace a po zav?ení prohlí?e?e dojde k jeho odstranění.
Ostatní soubory cookie jsou trvale ulo?ené a po zav?ení prohlí?e?e z?stávají v po?íta?i.

Eloqua

 • Nastavuje jedine?ny soubor cookie pro ka?dého u?ivatele s doménou eloqua.com,  

Web Eloqua pou?ívá soubory cookie pro server z d?vodu rozpoznání vracejícího se náv?těvníka jako unikátního u?ivatele. Soubory cookie jsou malé textové soubory umístěné ve slo?ce ?Cookies“ na pevném disku náv?těvníka a umo?ňují webu Eloqua si náv?těvníka zapamatovat. Soubory cookie ulo?ené serverem Eloqua jsou ?itelné pouze pro web Eloqua. Nemají p?ístup k jinym dat?m v po?íta?i, nemohou je ?íst ani měnit. V?echny webové prohlí?e?e nabízejí mo?nost soubory cookie odmítnout.   Pokud náv?těvník odmítne soubor cookie webu Eloqua, web neshroma??uje ?ádné informace o daném náv?těvníkovi, ale v takovém p?ípadě bude nutné p?i ka?dé náv?těvě znovu zadávat ur?ité údaje, p?ípadně nebude mo?né p?izp?sobit funkce webu va?im preferencím. Soubor cookie m??ete také z pevného disku ru?ně odstranit. Samy soubory cookie neobsahují ?ádné osobní údaje. My v?ak informace ulo?ené v souborech cookie propojujeme s osobními údaji, které nám p?i náv?těvě webu ode?lete.

Zásady ochrany osobních údaj? webu Eloqua

AddThis a slu?by sociálních sítí

 • Tyto slu?by vyu?ívají několik soubor? cookie, které umo?ňují jejich pou?ívání a shroma??ování informací o pou?ívání.   Soubory cookie nastavuje web addthis.com i ostatní weby sociálních sítí, nap?íklad facebook.com, twitter.com, linkedin.com a google.com.   Konkrétní informace o zásadách ochrany osobních údaj? a pou?ívání soubor? cookie těchto web? najdete v jejich prohlá?eních.

Slu?ba AddThis pou?ívá soubory cookie, které umo?ňují sdílení odkaz? na ?lánky na tomto webu s ostatními u?ivateli prost?ednictvím e-mailu a web? sociálních sítí.   Tyto soubory cookie shroma??ují informace tykající se pou?ívání slu?eb AddThis a o webech sociálních sítí, které jsou prost?ednictvím tohoto webu dostupné.
Pokud se rozhodnete sdílet odkazy z tohoto webu na webu sociální sítě, takovy web sociální sítě pak pou?ije soubory cookie k poskytnutí svych slu?eb, ke shroma??ování informací o pou?ívání jejich slu?eb a k jejich zlep?ení.

Praxe v oblasti ochrany dat AddThis &

Zásady pou?ívání dat sítě Facebook

Zásady ochrany osobních údaj? sítě Twitter

Zásady ochrany osobních údaj? sítě LinkedIn

Podmínky ochrany soukromí slu?by Google+ &

P?ijetí souboru cookie

 • WCMCookiesAccepted

Tento soubor cookie se pou?ívá k záznamu va?eho souhlasu s pou?íváním soubor? cookie na tomto webu.

Tento soubor cookie je trvale ulo?eny a po zav?ení prohlí?e?e z?stává v po?íta?i.

Server

 • JSESSIONID

Tento pot?ebny soubor cookie je pou?íván serverovym po?íta?em webu ke správě relace va?eho prohlí?e?e s tímto webem.

Jde o soubor cookie relace a po zav?ení prohlí?e?e dojde k jeho odstranění.

Server

 • WCMJSESSIONID

Tento pot?ebny soubor cookie je pou?íván serverovym po?íta?em webu ke správě relace va?eho prohlí?e?e s tímto webem.

Jde o soubor cookie relace a po zav?ení prohlí?e?e dojde k jeho odstranění.

P?ihla?ovací ú?et

 • SSOURL
 • SSOURLLocal
 • SSOCookie
 • AFFILIATION_CODE
 • AFFILIATED_ORG_CODE

Tyto soubory cookie jsou nutné, aby správně fungovalo p?ihlá?ení na tomto webu.   Jsou pou?ívány k ukládání informací o ú?tu pou?itém k p?ihlá?ení na tento web.   Mohou vám navíc u?et?it ?as a námahu p?i p?ihla?ování na jinych souvisejících webech, pokud je nav?tívíte během jedné relace prohlí?e?e.

Jde o soubory cookie relace a po zav?ení prohlí?e?e dojde k jejich odstranění.

Soubory cookie webu Cat.com jednotlivych zemí

 • cdaPreferences2

Tento soubor cookie se pou?ívá pro záznam informací o zemi, její? web cat.com nav?těvujete.   Navíc umo?ňuje automaticky p?echod na stejnou verzi webu p?i va?í p?í?tí náv?těvě.

Tento soubor cookie je trvale ulo?eny a po zav?ení prohlí?e?e z?stává v po?íta?i.

Soubory cookie webu finance.cat.com jednotlivych zemí

 • financeCatCom

Tento soubor cookie se pou?ívá pro záznam informace o zemi, její? web finance.cat.com nav?těvujete.   Navíc umo?ňuje automaticky p?echod na stejnou verzi webu p?i va?í p?í?tí náv?těvě.

Tento soubor cookie je trvale ulo?eny a po zav?ení prohlí?e?e z?stává v po?íta?i.

Hledání

 • proxy-2

Tento soubor cookie se pou?ívá pro záznam va?ich p?edvoleb pro zobrazení vysledk? hledání.   Díky němu web navíc uchová va?e p?edvolby do p?í?tí náv?těvy.

Tento soubor cookie je trvale ulo?eny a po zav?ení prohlí?e?e z?stává v po?íta?i.

Vyhledávání prodejce

 • proxy-11

Tento soubor cookie je pou?íván pro záznam va?eho vyběru obchodního zastoupení.   Díky němu web navíc uchová va?i volbu do p?í?tí náv?těvy.

Tento soubor cookie je trvale ulo?eny a po zav?ení prohlí?e?e z?stává v po?íta?i.

Správa obsahu

 • wcmpreferencesdev

Tento soubor cookie nastavuje ná? systém správy obsahu a ve skute?nosti se pou?ívá jen u malého po?tu u?ivatel?.   Na odebrání tohoto souboru cookie z webu pracujeme.

Tento soubor cookie je trvale ulo?eny a po zav?ení prohlí?e?e z?stává v po?íta?i.

Lithium

 • VISITORID
 • LiSESSIONID

Lithium pou?ívá soubory cookie ID relace.

Po zav?ení prohlí?e?e se soubor cookie ID relace jednodu?e ukon?í.
Zásady ochrany osobních údaj? webu Lithium

 

YouTube

 • VISITOR_INFO1_LIVE
 • use_hitbox

Google (YouTube) pou?ívá ke shroma??ování a ukládání informací p?i náv?těvě web? slu?by Google r?zné technologie a m??e k nim pat?it i odeslání jednoho ?i několika soubor? cookie a anonymních identifikátor? do va?eho za?ízení.

.

Zásady ochrany soukromí slu?by Google

CDN.krxd.net   _kuid_   Tyto soubory cookie slou?í ke shroma??ování informací o tom, jak náv?těvníci vyu?ívají na?e stránky a reagují na na?e reklamní kampaně. Soubory cookie shroma??ují informace o va?em chování na webu, a to bez ohledu na r?zné prohlí?e?e a za?ízení, které pou?íváte. Podle získanych informací sestavujeme p?ehledy, segmentujeme publikum a s jejich pomocí vylep?ujeme weby spole?nosti Caterpillar. Podle souboru cookie také segmentujeme publikum tak, aby byly reklamy zajímavěj?í pro u?ivatele a hodnotněj?í pro vydavatele a inzerenty. Některé bě?né zp?soby vyu?ití soubor? cookie slou?í k vybírání reklam podle relevance pro u?ivatele, získávání lep?ích statistik vykonnosti kampaní a nezobrazování reklam, které ji? u?ivatel viděl. Informace shromá?děné těmito soubory cookie m??eme sdílet s jinymi organizacemi, nap?íklad s inzerenty nebo prodejci.  

Odkazy
Weby spole?nosti Caterpillar obsahují odkazy na jiné weby. Spole?nost Caterpillar nenese odpovědnost za zásady ochrany osobních údaj? ?i obsah těchto jinych web?.

Formulá?e
Jednotlivé formulá?e mají svá vlastní prohlá?ení o ochraně osobních údaj?. Nezapomeňte si tato prohlá?ení p?ed odesláním formulá?e p?e?íst.

飞艇pk10一天稳赚5000