Právní informace

General Information  |  COOKIES  |  DATA & PRIVACY  |  COPYRIGHT  |  Terms & Conditions

Spole?nost Caterpillar vlastní ve?kerá autorská práva k jakémukoli textu, grafickému vyobrazení a softwaru vlastněnému spole?ností Caterpillar a tímto vás zmocňuje k elektronickému kopírování dokument? zde zve?ejněnych vyhradně pro ú?ely p?enosu ?i zobrazení informací. Bez písemného souhlasu spole?nosti Caterpillar je zakázáno soubory na tomto webu zrcadlit, upravovat ?i jinak pozměňovat pro ú?ely opakovaného uvedení, nebo tisknout informace zde uvedené. S vyjimkou vy?e vyslovně uvedenych podmínek nelze ?ádné zde uvedené informace pova?ovat za p?evod licence ?i práva vyplyvajících z jakychkoli autorskych, patentovych práv ?i práv z ochranné známky spole?nosti Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, p?íslu?ná loga "Caterpillar Yellow "a design ozna?ení stroj? "Power Edge" spolu se zde pou?itym ozna?ením spole?nosti a produkt? jsou ochrannymi známkami spole?nosti Caterpillar a nesmí byt pou?ívány bez jejího svolení. Cat a Caterpillar jsou registrované ochranné známky spole?nosti Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629.

Právní informace

Informace v této publikaci, v?etně textu, obrázk? a odkaz?, jsou SPOLE?NOSTí CATERPILLAR INC. POSKYTOVáNY "TAK, JAK JSOU," VYHRADNě PRO INFORMACI PRO SVé PRODEJCE A ZáKAZNíKY BEZ ZáRUKY JAKéHOKOLI DRUHU, VYSLOVNé ?I ODVOZENé, ZEJMéNA ODVOZENé ZáRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRéTNí ú?EL ?I NEPORU?OVáNí PRáV T?ETíCH OSOB. Spole?nost Caterpillar Inc. nep?ebírá ?ádnou odpovědnost za chyby a opomenutí v této publikaci ani v jinych dokumentech, na které publikace odkazuje nebo které odkazují na tuto publikaci. Tato publikace m??e obsahovat technické i jiné nep?esnosti, v?echny zde zmiňované produkty a slu?by navíc nejsou dostupné ve v?ech oblastech. Informace jsou pravidelně měněny, dále m??e spole?nost Caterpillar kdykoli změnit produkty nebo slu?by popisované v této publikaci. P?ed pou?itím informací zde uvedenych po?ádejte o dal?í informace místního prodejce spole?nosti Caterpillar.

Pokud se rozhodnete p?edat své p?ipomínky, dotazy, návrhy, nápady apod. související s tímto webem nebo produkty a slu?bami spole?nosti Caterpillar p?ímo spole?nosti Caterpillar, souhlasíte, ?e takové informace nebudou pova?ovány za d?věrné a spole?nost Caterpillar nemá ?ádnou povinnost na ně reagovat a m??e je reprodukovat, pou?ít, zve?ejnit a ?í?it pro jiné bez omezení, zejména pro ú?ely vyvoje, vyroby a propagace produkt? zahrnujících takové informace.

***********************

Netscape je registrovaná ochranná známka a logo Netscape Navigator je ochranná známka spole?nosti Netscape Communications Corporation. Microsoft je registrovaná ochranná známka a Internet Explorer ochranná známka spole?nosti Microsoft Corporation. Acrobat a logo Acrobat jsou ochranné známky spole?nosti Adobe Systems Incorporated. Apple a QuickTime jsou ochranné známky spole?nosti Apple Computer Inc. Tyto webové stránky neobsahují nic, co by bylo mo?né vykládat jako udělení ?i umo?nění jakéhokoli práva na pou?ití těchto ochrannych známek.

飞艇pk10一天稳赚5000